Про Видавництво

Видавцем є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», один із кращих приватних закладів вищої освіти України який має  IV рівень акредитації та у 2001 році отримав Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 613 від 25.09.2001 р.

За кошти Університету видаються наступні види наукової, навчальної та методичної літератури:

- монографії - наукове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам. Монографією може бути наукова праця як засіб висвітлення основного змісту дисертації.

- збірники наукових праць - збірники матеріалів наукових досліджень, виконаних науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами Університету або іншими особами.

- тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з’їзду, симпозіуму тощо) - наукове видання, що містить матеріали виступів доповідачів конференції (з’їзду, симпозіуму тощо).

- підручники - основне навчальне видання із систематизованим викладенням дисципліни (її розділу, частини), що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі.

- посібники - видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.

- навчальні посібники - навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке.

- навчально-методичні посібники - навчально-методичне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.

- методичні рекомендації (методичні вказівки) -  навчально-методичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду, практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

- конспекти лекцій - навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

- практикуми - навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, у тому числі збірники задач, вправ, кейсів, інструкції до лабораторних та практичних занять, робочі зошити.

Видання, надруковані у Виданвництві, реферуються та індексуються у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

- Книжкова палата України;

- CrossRef (DOI: 10.31732);

- Index Copernicus;

- Google Scholar;

- PKP Index;

- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.